Presvetlené priestory Gymnázia v Kysuckom Novom Meste vítajú počas prázdninového poobedia učiteľov opäť na školskej pôde. Na rozľahlých chodbách si príjemne naladení pedagógovia podávajú ruky po prvýkrát a podaktorí i opakovane ako pravidelní účastníci Vanovičových dní. Podujatie, ktoré zahajuje už 49. ročník, prináša učiteľom fyziky nový náhľad na didaktické, ale aj odborné znalosti vo výuke.

V malej učebni fyziky sa pomaličky zbiehajú všetci účastníci a čakanie na úvodnú prednášku si krátia spoločnými rozhovormi. Podujatie zahájil pán profesor Juraj Slabeycius a stredoškolský učiteľ Jozefa Beňuška, ktorí spoločne predstavujú koncept netradičného spojenia fyziky so športom. Na bowlingových guliach demonštrujú široké množstvo javov, medzi nimi napríklad trenie. Okrem prezentácie nabitej grafmi, príkladmi či videami, prichádza na rad aj experimentovanie, kde vo veľkej nádobe s vodou skúšajú nadnášanie gulí či na zavesených lanách pozorujú zotrvačnosť.

Pán profesor Slabeycius popisuje na rôznych hodoch os rotácie gule. Autor: Mária Jánošíková

Po krátkej prestávke plnej rozhovorov mieria učitelia k dielňam, kde prednášajúci pedagógovia predstavia zaujímavé učebné pomôcky. Spolu s Klárou Velmovskou, Lindou Valkovičovou a Monikou Vanyovou spoznávajú takzvaný kufrík plný fyziky, ktorý obsahuje všetky pomôcky k experimentom v deviatom ročníku základných škôl. Po prezentácii si vyrábajú zo štipca tester vodivosti, ktorý môžu žiaci zostrojiť na fyzike za jednu vyučovaciu hodinu. Dióda sa rozsvieti vtedy, keď je v štipci zovretý vodivý materiál.

Úprimnú radosť z výsledku a funkčnosti nápadu neskrýva žiaden učiteľ. Autor: Mária Jánošíková

V druhej dielni sa návštevníci seminára učia pracovať s aplikáciou na strih takzvaného videa bez zvuku. Ich úlohou je vytvoriť krátky záznam s komentárom, kde rozoberú experiment. V skupinkách kreatívne vymýšľajú, ako natočia napríklad zobrazenie predmetu v nekonečne pomocou lupy, prevrátený obraz, Bernoulliho efekt či vlnenie pružiny. Prednášajúca Simona Gorčárová sa prechádza medzi učiteľmi a prízvukuje, že pre žiakov je mimoriadne dôležité, aby boli zaujatí a pokusy si vyskúšali sami. Podľa jej slov si študent komentovaním experimentu ozrejmí postup, vyvodí záver a popíše vlastné myšlienkové pochody, ktoré na hodine len zriedkakedy prejaví. „Najdôležitejšie je žiakom fyziku neznechutiť, pretože len vtedy vnímajú javy, ktoré sa v nej dejú,“ zdôrazňuje presvedčene.

Videá bez zvuku zarezonovali aj medzi učiteľmi. Oceňuje ho napríklad aj Vlasta Minichová, ktorá bude učiť fyziku ďalší školský rok po prvýkrát. Na aktivite sa jej páči najmä to, že žiak prejaví svoj názor bez toho, aby ho ovplyvnil kolektív. Kombinovanie teórie s experimentmi vníma ako veľkú výhodu.

Skupina učiteliek sa baví natáčaním tichého videa na tému optiky a zobrazovania predmetov. Autor: Mária Jánošíková

Na Vanovičove dni zavítal aj Ľubomír Konrád, ktorý vyhral v roku 2018 Cenu Dionýza Ilkoviča za jedinečný prístup k vzdelávaniu fyziky na gymnáziu. Vo svojej prezentácii zameranej na experimentálnu tvorivú výuku vyzdvihuje učiteľom nielen nápaditosť úloh: „Akákoľvek práca osamote či v skupinke žiakov donúti, aby uvažovali. Na hodinách kombinujem teóriu s experimentami, aby pochopili čo najviac javov.“ Dodáva, že najviac funguje, keď ukáže konkrétne využitie fyziky v praxi: „Vždy im hovorím ‚možno sa vám to nezdá, ale tento princíp nájdeme napríklad v rastlinách či v biológii človeka‘. Toto platí najmä pri budúcich medikoch, vtedy rád prirovnávam prúdenie kvapalín ku krvi.“ S úsmevom na tvári pedagógom potvrdzuje, že aj napriek všetkým radám učí väčšinou veľmi intuitívne.

Dôležitosť tvorivej výuky vníma aj sám organizátor Vanovičových dní – Jozef Beňuška –a Ľubomíra Konráda dopĺňa: „Na Slovensku je dnes medzi mladými malý záujem o učiteľstvo fyziky. Preto vnímam, že momentálne starší pedagogický zbor treba prepnúť do iného módu. To znamená menej matematiky a viac aktivít, kedy si žiaci na hodine niečo sami skonštruujú a cez to odpozorujú javy, ktoré vnímajú každý deň okolo seba. Je to veľmi dôležité pre základný náhľad do fyziky. Ak sa budeme uberať týmto smerom s vyučovaním na školách, tak cítim, že to bude fajn. Musím ale uznať, že je ľahšie využívať tabuľu a počítať, ako si vymýšľať aktivity. Aj keď vyzerá, že táto fyzika je jednoduchšia, je omnoho náročnejšia na prípravu. Preto chceme učiteľov motivovať.“

Ľubomír Konrád popisuje pedagógom vytláčanie vody so skúmavkami. Autor: Mária Jánošíková

Didaktika kráča spolu s odbornosťou

Po večernej degustácii vín a dlhých nočných rozhovoroch na ubytovaní sa učitelia chystajú na návštevu Kysuckej hvezdárne. Chladné a daždivé počasie sa môže zdať ako prekážka, avšak okrem prehliadky priestorov tu na pedagógov čaká odborný program. Planetárne hmloviny na stenách a imitácia hviezd na strope v komornej zasadačke podtrhujú tému svetelného znečistenia, ktorú o chvíľu predstaví docent František Kundracik z Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Odborný náhľad do témy ponúka nielen načrtnutím problému, ale aj možnosťami jeho merania, ktoré dôverne pozná z vlastnej praxe.

Témy odborných prednášok nie sú zvolené náhodne, hovorí Jozef Beňuška počas prestávky: „Pred chvíľou sme počuli o svetelnom smogu a jeho monitorovaní, teraz nasleduje prednáška o globálnom otepľovaní. Toto sú veľmi aktuálne témy, ktoré sme pred niekoľkými desaťročiami nepoznali. Učitelia by mali držať krok s dobou, aj o tom sú Vanovičove dni.“

Počas prednášky predstavuje František Kundracik jednotky intenzity žiarenia. Autor: Mária Jánošíková

Prednášajúci František Kundracik prináša vo svojej prezentácii pedagógom aj tipy, ako svetelné znečistenie prebrať so žiakmi na fyzike: „V témach, ktoré dnes rezonujú v médiách, je ťažké sa zorientovať a posúdiť, čo je pravda. Preto si myslím, že diskusie so študentmi na takéto horúce témy sú dôležité. A ako na to? To je tajomstvom každého učiteľa,“ s úsmevom na záver dodáva, „komunikovať témy pravdivo, keď žiaci nemajú všetky vedomosti na pochopenie problematiky, nie je jednoduché. Tieto spôsoby si učitelia medzi sebou odovzdávajú, preto považujem stretnutia učiteľov napríklad na Vanovičových dňoch za veľmi potrebné a motivujúce.“

AUTORKA: Mária Jánošíková