Nadácia pomáha z financií na svojom transparentnom účte. O našich aktivitách sa dočítate nižšie. Ak chcete pomôcť aj vy, môžete tak spraviť tým, že na tento transparentný účet prispejete.

1. Cena Dionýza Ilkoviča 

Študentský úspech je založený na základnej rovnici. Na jednej strane stoja žiaci a na druhej učitelia,  ktorí sú katalyzátorom úspechu a zápalu pre ďalší rozvoj. Od roku 2017 preto oceňujeme tých najlepších učiteľov Cenou Dionýza Ilkoviča. Tá je určená pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí aj po zvonení pripravujú mladých vedcov na svetlú budúcnosť. Nielen finalisti, ale aj všetci nominovaní učitelia predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia či informatika sú dôkazom, že na Slovensku máme mnoho skvelých pedagógov. A my sme veľmi radi, že im môžeme takto verejne poďakovať a oceniť ich.  

Učitelia ocenení CDI dostávajú:

 • Finančnú cenu 
 • Sošku „Plamienok poznania“ od akademickej sochárky a dcéry Dionýza Ilkoviča pani Evy Potfajovej 
 • Vecné ceny od partnerov nadácie 
 • Verejné ocenenie ich práce na slávnostnom udeľovaní cien 

Prečítajte si viac o Cene Dionýza Ilkoviča tu.  

2. Podpora prírodovedných reprezentantov 

Veríme, že aj mladí nádejní vedci si zaslúžia podporu svojho kariérneho rozvoja, podobne ako napríklad športovci. Naším cieľom je finančne alebo organizačne pomáhať študentom, ktorí sa dostanú na medzinárodné olympiády a predmetové súťaže a budú reprezentovať Slovensko v zahraničí. Každý tím alebo študent môže mať iné „nenaplnené“ potreby, a preto o forme pomoci a jej recipientoch bude rozhodovať porota Ceny Dionýza Ilkoviča, ktorá má s mimoškolskou činnosťou a predmetovými súťažami bohaté skúsenosti. Môže ísť o podporu v rôznych formách, ako napríklad:

 • finančný príspevok na vycestovanie, 
 • organizovanie prípravného kempu pod vedením odborníkov v danej oblasti pred odchodom na súťaž,
 • zabezpečenie tímového oblečenia,  
 • príspevok na potrebné vybavenie a pod. 

Cieľom projektu je oceniť a podporiť tých najlepších žiakov a budúcich vedcov v ich rozvoji, aby sa na súťaži mohli venovať už len samotnej práci a naberaniu skúseností. 

Podporené projekty v roku 2022 

Organizáciu sústredenia riešiteľov fyzikálnej olympiády 

Talentovaní žiaci z oblasti fyziky sa každoročne stretávajú na tradičnom celoštátnom jesennom sústredení, ktoré je zamerané najmä na pomoc pre riešiteľov fyzikálnej olympiády kategórie A a prípravu na účasť v medzinárodných súťažiach. Po trojročnom prerušení zapríčinenom zlou pandemickou situáciou sa minulý rok mohlo 23 žiakov opäť stretnúť a pripraviť sa tak na reprezentáciu Slovenska v nadchádzajúcich súťažiach.  

Forma pomoci:

 • Finančná podpora pri organizácii prípravného kempu pred odchodom na súťaž pod vedením Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskej komisie fyzikálnej olympiády odborníkov  
 • Pokrytie pobytových nákladov pre 25 osôb (23 študentov + 2 pedagogickí vedúci) na 4 dni 

45. ročník Letnej školy chemikov 

Svoje každoročné podujatie majú okrem fyzikov aj nádejní chemici, a to Letnú školu chemikov (LŠCH), ktorá minulý rok oslávila už svoj 45. ročník. Počas dvoch týždňov sa tak 48 najúspešnejších riešiteľov krajských kôl chemickej olympiády v kategóriách C a B (určených pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl nechemického zamerania) zúčastňovalo prednášok a seminárov vysokoškolských pedagógov a absolvovalo tiež laboratórne cvičenia. Súbežne s LŠCH sa pravidelne koná aj prípravné sústredenie študentov, ktorí reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej chemickej olympiáde. Vďaka tomu majú účastníci LŠCH možnosť zapojiť sa do riešenia úloh vyšších ročníkov, získať nadstavbové vedomosti a zručnosti v laboratóriu. Organizácia takéhoto podujatia umožňuje podchytiť mladých chemikov, z ktorých vyrastú budúci reprezentanti Slovenska, a rozvíjať ich talent. 

Forma pomoci:

 • Finančná podpora pri organizácii prípravného kempu pod vedením Slovenskej chemickej spoločnosti a Slovenskej komisie Chemickej olympiády 
 • Pokrytie stravovacích nákladov pre 54 študentov a pedagógov a lektorov 

Letnú školu matematickej olympiády 

Na to, aby sa mohli žiaci kvalitne pripravovať na súťaže a dosahovať na nich úspešné výsledky, potrebujú aj podporu a odbornú pomoc svojich pedagógov. Práve preto sa v minulom roku konala aj Letná škola matematickej olympiády, ktorá bola určená pre učiteľov základných a stredných škôl. Pedagógovia zodpovední za prípravu žiakov na účasť v matematickej olympiáde si rozšírili svoje znalosti v oblasti organizácie matematickej olympiády prostredníctvom odborných prednášok, inštruktáží, seminárov a diskusií.  

Forma pomoci:

 • Finančná podpora pri organizácii odborného sústredenia pedagógov pod vedením Jednoty slovenských matematikov a fyzikov 
 • Pokrytie pobytových a stravovacích nákladov pre pedagógov základných a stredných škôl