Aktivity Nadácie sú zamerané na pedagógov, nepedagogických pracovníkov a žiakov, ktorí rozvíjajú mimoškolskú činnosť na základných a stredných školách najmä v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika.

Ciele nadácie Oceňovanie výnimočných osobností. Popularizácia učiteľského povolania a prírodných vied. Podpora rozvoja mimoškolskej činnosti. Podpora žiakov a pedagógov v účasti na medzinárodných súťažiach v oblasti prírodných vied.

Najvyšším orgánom je správna rada,
ktorú tvorí sedem členov:

Michaela Benedigová

Mgr. Michaela
Benedigová, PhD., MBA

riaditeľka agentúry
SEESAME Communication Experts

Jozef benuska

PaedDr. Jozef
Beňuška, PhD.

učiteľ fyziky

Radoslav Danilak

Dr. Radoslav
Danilák

hardvérový architekt, spoluzakladateľ
a CEO spoločnosti Tachyum

Marian Marek

Ing. Marián
Marek

generálny riaditeľ
spoločnosti PosAm, spol. s.r.o.

Robert Mistrik

Dr. Ing. Robert
Mistrík

slovenský vedec

portret

Eva
Potfajová

akademická sochárka
a dcéra Dionýza Ilkoviča

Doc.-RNDr.-Martin-Plesch-PhD.-crop-300x300

Doc. RNDr. Martin
Plesch, PhD.

Vedecký pracovník
Fyzikálny ústav SAV
a Masarykova univerzita Brno,

Kontakt:
Nadácia Dionýza Ilkoviča
Pribinova 40, 821 09 Bratislava-Ružinov

Dátum založenia 28. 6. 2019
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6342/B
Nadácia bola zapísaná do registra nadácií MV SR dňa 30.8. 2019 pod čislom 203/Na-2002/1214.