Aktivity Nadácie sú zamerané na pedagógov, nepedagogických pracovníkov a žiakov, ktorí rozvíjajú mimoškolskú činnosť na základných a stredných školách najmä v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika.

Ciele nadácie Oceňovanie výnimočných osobností. Popularizácia učiteľského povolania a prírodných vied. Podpora rozvoja mimoškolskej činnosti. Podpora žiakov a pedagógov v účasti na medzinárodných súťažiach v oblasti prírodných vied.

Najvyšším orgánom je správna rada,
ktorú tvorí sedem členov:

Michaela Benedigová

Mgr. Michaela
Benedigová, PhD., MBA

riaditeľka agentúry
SEESAME Communication Experts

Jozef benuska

PaedDr. Jozef
Beňuška, PhD.

učiteľ fyziky

Radoslav Danilak

Dr. Radoslav
Danilák

hardvérový architekt, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum

Marian Marek

Ing. Marián
Marek

generálny riaditeľ
spoločnosti PosAm, spol. s.r.o.

Robert Mistrik

Dr. Ing. Robert
Mistrík

slovenský vedec, riaditeľ
spoločnosti HighChem s.r.o.

portret

Eva
Potfajová

akademická sochárka
a dcéra Dionýza Ilkoviča

Lucia Sickova

Lucia
Šicková

spoluzakladateľka
spoločnosti PIXEL FEDERATION

Kontakt:
Nadácia Dionýza Ilkoviča
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava

Dátum založenia 28. 6. 2019
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6342/B
Nadácia bola zapísaná do registra nadácií MV SR dňa 30.8. 2019 pod čislom 203/Na-2002/1214.