Venujte svoje 2 % z dane budúcnosti

Keď talentovanú mládež formujú dobrí učitelia a učiteľky, získa celá krajina. Budúcnosť Slovenska závisí aj od toho, čo dnes investujeme do detí a ich vzdelávania. 

My vám ponúkame investíciu, ako málokto. V týchto dňoch môžete svojimi 2 % z dane podporiť učiteľov a učiteľky, ktorí vedú mladé vedecké talenty k objavom pre nás všetkých. 

Prispejte aj vy k tomu, aby sa mohli mladí vedci a vedkyne rozvíjať a posúvať našu krajinu vpred.

Prečo má zmysel darovať nám 2 %?

Vďaka vám budeme môcť podporovať pozitívne príklady kvalitného vzdelávania a oceňovať pedagógov, ktorí sa budúcim vedcov a vedkyniam venujú naplno a nad rámec svojich bežných povinností.

  • Podporujeme mladých nádejných vedcov a vedkyne, ktorí reprezentujú Slovensko na medzinárodných olympiádach a predmetových súťažiach v zahraničí.
  • Každý rok oceňujeme výnimočných pedagógov, ktorí rozvíjajú mladé talenty a vychovávajú budúcu generáciu vedcov a špecialistov.

Aké aktivity podporíte vašimi 2 %

Aj vďaka vašim 2 % sme v roku 2023 mohli podporiť hneď niekoľko projektov:

✔️ Technické vybavenie pre inovatívnu škole v Skýcove, ktorá testuje kurikulárnu reformu 

✔️ Príprava slovenských študentov a študentiek na medzinárodné kolo biologickej olympiády v Spojených arabských emirátoch.

✔️ Organizácia prípravného kempu pod vedením Slovenskej chemickej spoločnosti a Slovenskej komisie Chemickej olympiády v spolupráci s Univerzitou Matej Bela v Banskej Bystrici.

✔️ Odborné sústredenie pedagógov pod vedením Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Katedry matematiky UPJŠ v Košiciach.

Naším cieľom je spoluvytvárať vhodné podmienky pre mladých vedcov a vedkyne, aby mohli rozvíjať svoje talenty v oblasti prírodných vied a zbierať nové vedomosti a skúsenosti.

Podporiť ich môžete aj vy. Investujte svoje 2 % z dane do našej spoločnej budúcnosti.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2 % Z DANE:

IČO: 52589030
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Sídlo (ulica): Pribinova
Súpisné číslo: 40
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava-Ružinov

Tlačivá a základné informácie pre poukázanie 2 % z dane:

  1. SOM ZAMESTNANEC

Ak ste zamestnanec a zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ, nezabudnite do 15.02.2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť k ročnému zúčtovaniu nájdete TU.

Do 30.4.2024 podajte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, spolu s Potvrdením o zaplatení dane, na daňový úrad podľa vášho bydliska.

  1. SOM FYZICKÁ OSOBA A DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVAM SÁM

Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2023 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. Do príslušných kolóniek daňového priznania na poukázanie 2 % z dane („VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“), vyplňte naše údaje:

IČO: 52589030
Obchodné meno: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Vyplnené daňové priznanie nezabudnite, prosím, doručiť do 02.04.2024 (prípadne 01.07.2024) na daňový úrad, pod ktorý patríte.

  1. SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

Vyplňte Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, kde si vypočítate vaše 1 % prípadne 2 %* z dane z príjmov právnickej osoby. Do príslušných kolóniek daňového priznania na poukázanie 2 % z dane (VI. časť) vyplňte naše údaje:

IČO: 52589030
Obchodné meno: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť do 02.04.2024 (prípadne 01.07.2024) na daňový úrad, pod ktorý patríte.

* Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na jeho podanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 ZDP, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené v § 50 ods. 5 ZDP. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 ZDP len do výšky 1 % zaplatenej dane (§ 50 ods. 1 písm. b) ZDP).

O možnosti darovať 2 % z dane na podporu mladých vedcov, vedkýň a ich výnimočných učiteľov a učiteliek môžete povedať aj svojim známym. Ďakujeme!