Cenou Dionýza Ilkoviča môžu byť ocenení pedagógovia aj nepedagogickí pracovníci, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom, a to aj nad rámec povinného vyučovania, napriek tomu, že na Slovensku nie je táto “nadpráca“ koncepčne oceňovaná. Napriek tomu mnohí vnímajú svoju prácu ako životné poslanie a veria, že zo žiakov vychovajú úspešných vedcov a významné osobnosti. Cieľ ocenenia je zviditeľniť, verejne oceniť a aj odmeniť tých najlepších prírodovedných učiteľov a učiteľky, ktorí sa venujú talentovaným deťom počas mimoškolskej činnosti.

Finalisti a víťaz si rozdelia finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur.

Kritéria ocenenia

1) Dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti
Kritérium sleduje dlhodobosť práce nominovanej osobnosti v oblasti mimoškolskej činnosti v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika pre žiakov ZŠ a SŠ. Pod dlhodobosťou sa rozumie tak počet rokov, počas ktorých sa osobnosť doteraz venovala mimoškolskej činnosti, ako aj to, či táto činnosť pokračuje aj v ďalších rokoch a či je zabezpečené jej pokračovanie do budúcnosti.

2) Výsledky mimoškolskej činnosti
Kritérium hodnotí dosiahnuté výsledky jednotlivcov alebo tímov v mimoškolskej činnosti, na ktorej sa podieľa nominovaná osobnosť. Ide predovšetkým o výsledky v súťažiach pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika. Pod výsledkami sa myslí reprezentácia a umiestnenie na súťažiach a podujatiach.

3) Rozsah mimoškolskej činnosti
Hodnotenie podľa rozsahu zapojenia žiakov z viacerých stupňov, jednej alebo viacerých škôl a presahu v rámci územných regiónov.

4) Inovatívny prístup
V rámci tohto kritéria je možné oceniť zavádzanie inovatívnych prístupov napríklad vo výučbe a vedení mimoškolskej činnosti.

Odborný garant

Vyštudoval teoretickú fyziku na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti sa venuje problematike bezpečnej kvantovej komunikácie na Slovenskej akadémii vied a Masarykovej univerzite v Brne. Úspešný reprezentant Slovenska na Fyzikálnej olympiáde sa od vysokoškolských čias venoval práci s talentovanou mládežou ako vedúci Fyzikálneho korešpondenčného seminára, vedúci Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov a prednášateľ na stredných školách. V súčasnosti zastáva funkciu prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (IYPT).

Tento projekt prebieha aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Doc.-RNDr.-Martin-Plesch-PhD.-crop-300x300

Doc. RNDr. Martin
Plesch, PhD.

vedecký pracovník
Fyzikálneho ústavu SAV a MU Brno