Hrá výborne na husle a študoval aj operný spev. Ešte väčšmi ako hudobný talent sa mu však podarilo rozvinúť talent pre vedu. S chemickými olympiádami začal Pavol Čekan už ako ôsmak na základnej škole. Prešiel si celým spektrom – od klasických súťaží cez korešpondenčný seminár až po letnú chemickú školu. Keď jednu z nich vyhral, pochopil, že v chémii môže byť jedného dňa nielen dobrý, ale patriť k samotnej špičke. „Vtedy som si uvedo­mil, že chémia a biochémia budú mojou životnou cestou. Bol som v tom čase asi druhák na gymnáziu.“

Za to, kde dnes je a čo robí vďačí podľa vlastných slov predo­všetkým dvom učiteľkám: Edite Hrinkovej a Viere Martónovej. Nielenže sa mu venovali aj mimo vyučovania, ale podarilo sa im to najdôležitejšie – vštepiť mu sebavedomie. „Na tých vedo­mostiach a na tom sebavedomí som potom staval celú svoju kariéru. Spomínam si, že som sa vtedy cítil veľmi výnimočný, že sa mi toľko venujú.“

Keďže bol sám z učiteľskej rodiny, už vtedy si uvedomoval, že mu obe venujú svoj voľný čas a veľmi si to vážil. Na obe si spomína ako na oddané učiteľky a hlavne nadšené milov­níčky chémie. „Pamätám si napríklad, ako sa niekedy pani profesorka Hrinková doslova nadchla ako malé dieťa, keď vypočítala nejaký ťažký príklad. Tešila sa, že ešte stále ro­zumie vysokoškolským témam.“

Čas, ktorý chémii „po zvonení“ venoval, priniesol aj iný vý­sledok. Pobavene si spomína napríklad na to, ako ho „che­mikárky“ na hodinách radšej nevyvolávali. Báli sa, že bude vedieť viac ako ony. „Mali sme preto takú tichú dohodu, že ony mňa nebudú vyvolávať a ja ich nebudem na hodinách opravovať.“

Pavol Čekan si učiteľské povolanie aj sám vyskúšal. Na Islan­de učil 15 až 16-ročných žiakov a vtedy pochopil, aké ťažké je nadchnúť mladých ľudí pre prírodné vedy. Kľúč k úspechu leží podľa neho v príkladoch zo života, nie z príručky. „Prí­rodné vedy sú všade okolo nás, vďaka nim vieme porozumieť svetu. Prečo voda vrie a v nej sa uvarí mäso je svojím spôso­bom veda. Alebo prečo viete naštartovať auto, ako je možné prenášať informácie v čipe, prečo majú moderné cesty iné zloženie ako tie staršie, prečo sú listy zelené a stromy dôležité pre náš ekosystém a milióny ďalších príkladov.“