Dionýz Ilkovič

(18. január 1907 – 3. august 1980)

Jeho rovnica je jedno z vrcholných diel modernej vedy z druhej polovice 20. storočia. Rovnako fascinujúce je však aj jeho učiteľské nadanie a osobnosť.

Nezabudnuteľný učiteľ

V čase vrcholiacej svetovej hospodárskej krízy si dlho nevedel zohnať stabilnú prácu, preto si privyrábal doučovaním. Neskôr sa zamestnal ako pomocný učiteľ matematiky, fyziky a chémie na dievčenskom gymnáziu a potom štátnom reálnom gymnáziu v Prahe-Bubenči. Rozvinul si talent rozprávať o zložitej vede rečou, ktorej rozumeli aj stredoškoláci. Namiesto memorovania učil s pomocou názorných príkladov a experimentov. Túto schopnosť využíval aj neskôr na vysokoškolských prednáškach alebo pri organizovaní vedeckého seminára pre študentov.

Rovnica id = k . n . D1/3. m2/3. t1/6. c

Tento objav vyniesol Dionýza Ilkoviča až na vedecký Olymp. V roku 1934 odvodil
Dionýz Ilkovič ako člen tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského vzťah
medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami
kvapkovej ortuťovej elektródy. Dnes je známy ako Ilkovičova rovnica. Je
najdôležitejším teoretickým objavom polarografie. To je veda, ktorá umožňuje
určovať prítomnosť chemických látok v roztoku meraním elektrického napätia a
prúdu medzi dvojicou elektród.

Vizionár slovenskej vedy

Vďaka profesorovi Ilkovičovi dnes každoročne stovky študentov promujú na viacerých fakultách slovenských univerzít. Bol dekanom dnešnej Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, viedol katedru fyziky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave). Tiež založil a viedol Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Učebnica profesora Ilkoviča vznikla ako dôsledok dramatických okamihov v prvej polovici minulého storočia. Počas druhej svetovej vojny, keď profesor začal učiť na viacerých slovenských vysokých školách, neexistovala moderná učebnica fyziky. A tak ju sám napísal. Napokon vyšla až v piatich vydaniach.

Dionýz Ilkovič priniesol na Slovensko veľa netradičných a moderných vzdelávacích metód. Jednou z nich boli aj takzvané Matematicko-fyzikálne rozhovory. Išlo o vedecké semináre formou diskusií, na ktorých sa okrem akademických kapacít zúčastňovali aj bežní študenti. Profesor Ilkovič dokonca priviedol na tieto semináre aj niekoľko svetovo uznávaných zahraničných hostí.

Otec rodiny

Popri výskume, učení a povinnostiach na fakulte a akadémii vied sa stihol profesor Dionýz Ilkovič venovať aj svojej rodine. S manželkou Lenkou vychovali dve úspešné dcéry – matematičku Dagmar a akademickú sochárku Evu.


Zdroje:
Stanislav Dubnička, Vladimír Ilkovič: Profesor Dionýz Ilkovič, Svetová osobnosť modernej fyziky. Vydavateľstvo Perfekt, 2015.